Haagsenieren.nl

Menu
home

Protocol Screening Nierschade feb 2011

Top 10 geneesmiddelen van belang bij nierinsufficientie

Landelijke transmurale afspraak nierschade 2010


Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (Cockcroft)
kreatinineklaring (MDRD)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
nierstichting.nl
dieetinzicht.nl
geneesmiddelen bij ouderen (FTK)
eadv.nl

Nieuws
wat is de MDRD?
leeftijdsafh. referentiewaarden MDRD
dosering OAD bij nierinsufficientie

symposium CNI bij ouderen, 29-12-2012: opening symposium
anemie bij ouderen met CNS
cardiorenaal syndroom
DM en hypertensie bij de oudere
telenefrologie
vit d en fosfaathuishoudinghome

Haagsenieren.nl is een initiatief van de werkgroep 'preventie van nierinsufficientie bij diabetes'.

Deze werkgroep bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen en nefrologen.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierinsufficientie bij diabetes vaak te laat ontdekt wordt waardoor irreversibele schade ontstaat. Door vroegtijdig signaleren van nierinsufficientie kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Gezien de snelle toename van het aantal diabeten en daarmee ook van nierinsufficientie zullen meer patienten gedialyseerd moeten worden. Dit legt een enorm beslag op de kwaliteit van leven van deze mensen. Er is dus een enorme winst te behalen.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

29-10-2012: Symposium chronische nierschade bij ouderen,
Voor de presentaties: kijk onder 'nieuws' in het menu

nieuw protocol en Top 10 geneesmiddelen De layout van het protocol heeft een facelift gekregen, inhoudelijk geen veranderingen. Toegevoegd een Top 10 van geneesmiddelen die bijzondere aandacht vragen in geval van nierinsuffcientie, met aandachtspunten en adviezen.

Telenefrologie in regio Haaglanden
De nefrologen van het MCH bieden de mogelijkheid van telenefrologie voor huisartsen en artsen ouderenzorg. Deze nieuwe vorm van consultatie loopt via zorgdomein. Binnen enkele dagen beschikt de huisarts zo over een gefundeerd nefrologisch advies.

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade
Een werkgroep van het NHG, de NIV en de nfN heeft in 2010 de LTA chronische nierschade 2010 gepubliceerd met duidelijke richtlijnen voor de behandeling van nierinsufficientie en albuminurie.
Het Haagsenieren protocol is met versie februari 2011 aangepast en in overeenstemming met de LTA. Het biedt een handzame leidraad voor toepassing van de landelijke richtlijnen.

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek. Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.

De werkgroep bestaat uit:
Margriet Asselman en Anneke Boon, diabetesverpleegkundigen
Aris Prins, apotheker
Greetje Velema, Fred Balak, Bjorn Linzer en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologen

Webmaster: Thijs Backus Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar tbackus@shg.nl

Sander Backus